Background Image

Warunki korzystania

1. Słowa i wyrażenia użyte w niniejszej części mają znaczenie przypisane im poniżej: 1. C. C. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny;

2. Klient - klient dokonujący zakupu produktu OrthoCush ™ od

3. VMS Rehab Polska Sp. to spółka z siedzibą w Warszawie pod adresem Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, 13 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000706546, o numerze NIP 5213804699 i kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

4. Warunki - obowiązujące regulacje

5. Orthocush.com - sklep internetowy zarządzany przez VMS Rehab Polska Sp. z o.o.;

6. Towary - wszelkie produkty oferowane przez VMS Rehab Polska Sp. z o.o. w sklepie internetowym www.Orthocush.com;

7. Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez Klienta www.orthocush.com zgodnie z postanowieniami ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich klientów Orthocush.com i określają zasady rejestracji i korzystania z konta użytkownika Orthocush.com, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów oferowanych przez orthocush.com, składania zamówień oraz zasad zawarcia Umowy Sprzedaży. Każdy klient może uzyskać dostęp do postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

2. Sklep internetowy Orthocush.com jest zarządzany przez VMS Rehab Polska Sp. z o. o. i pozwala użytkownikom na zakup towarów online za pośrednictwem strony www.orthocush.com

3. Informacje na temat produktów dostępnych do nabycia w orthocush.com, w tym na przykład opisy i ceny towarów, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego zgodnie z postanowieniami Warunków.

4. Towary dostępne w sklepie internetowym Orthocush.com są szczegółowo opisane. Każdy klient ma dostęp do informacji dotyczących cech Towarów, ich cen, zawartości materiałów itp.

5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą do wykazania poszczególnych modeli towarów. Opisy składu materiałowego są dostarczane przez producentów współpracujących z VMS Rehab Polska Sp. z o.o.

Warunki korzystania

1. Sklep internetowy Orthocush.com umożliwia swoim użytkownikom zakup towarów online (przez Internet).

2. Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy klientem a VMS Rehab Polska Sp. z o.o.

3. Kluczowe kwestie dotyczące Umowy Sprzedaży są rejestrowane, zabezpieczane i udostępniane za pośrednictwem środków przekazu na odległość poprzez dostarczanie automatycznie wygenerowanej faktury lub specyfikacji zakupionych towarów na adres e-mail klienta.

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.orthocush.com wymagane jest, aby wszyscy użytkownicy przeczytali i zaakceptowali warunki niniejszego Regulaminu.

5. Klienci sklepu internetowego Orthocush.com:
a. Nie są uprawnieni do udostępniania treści zabronionych prawem;
b. Są zobowiązani korzystać ze sklepu internetowego Orthocush.com w sposób, który nie zakłóca jego poprawnego funkcjonowania;
c. Nie są uprawnieni do udostępniania ani umieszczania niepożądanych informacji handlowych w sklepie internetowym Orthocush.com;
d. Są zobowiązani korzystać ze sklepu internetowego Orthocush.com w sposób, który nie jest uciążliwy dla innych klientów i administratorów OrthoCush.com;
e. Mogą korzystać z treści publikowanych w sklepie internetowym OrthoCush.com wyłącznie do prywatnego użytku;
f. Są zobowiązani korzystać ze sklepu internetowego Orthocush.com zgodnie z przepisami polskiego prawa, a także Warunkami Świadczenia Usług oraz ogólnymi zasadami etykiety internetowej.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie na stronie internetowej Orthocush.com.

2. Klienci mogą składać zamówienia dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia, które zostaną złożone w dni robocze, będą realizowane w najbliższym dniu roboczym.

3. Klienci mogą składać zamówienia bez konieczności trwałego rejestrowania ich danych osobowych w bazie danych Orthocush.com.

4. Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Orthocush.com informacjami niezbędnymi do wystawienia faktury i dostarczenia Towarów do klienta jest warunkiem złożenia zamówienia.

5. Aby złożyć zamówienie, należy wybrać towary w sklepie internetowym Orthocush.com, następnie określić ich kolor, rozmiary i ilość dodając je do „Koszyka".

6. Zmiany dotyczące zamawianych Towarów lub danych osobowych w obrębie złożonego zamówienia można wprowadzać przed potwierdzeniem przyciskiem „Potwierdź-złóż zamówienie" (lub "Kontynuuj" po wybraniu metody płatności).

7. Złożenie zamówienia przez Klienta (potwierdzenie za pomocą przycisku "Potwierdź miejsce" lub "Kontynuuj" po wybraniu metody płatności) przedstawia ofertę klienta na rzecz VMS Rehab Polska Sp. z o.o. zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.

8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację (zarówno na stronie sklepu Orthocush.com, jak i na swój adres e-mail) na temat kwot, wartości, wybranej metody płatności, wysyłki, czasu dostawy oraz danych osobowych Klienta. Informacja ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Orthocush.com zamówienia na Towar od Klienta.

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany prze siebie adres e-mail. Po otrzymaniu powyższego potwierdzenia, Umowa Sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta zostaje zawarta automatycznie.

10. Umowa sprzedaży jest zawarta zgodnie z Regulaminem.

11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez VMS Rehab Polska Sp. z o.o. Aby zrezygnować z zamówienia, należy niezwłocznie poinformować VMS Rehab Polska Sp. z o. o. rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

12. Orthocush.com zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy Sprzedaży w przypadku, gdy dane osobowe klienta nie są poprawne, transakcja została odrzucona przez system płatności elektronicznych PayPal, lub jeśli płatność nie została dokonana w przewidzianym czasie.

Wysyłka i dostawa

1. Zgodnie z określonymi poniżej postanowieniami ustawy nr 2, termin dostawy wskazany w potwierdzeniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem dostawy. W niektórych przypadkach termin realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Orthocush.com za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Towary są wysyłane na podany adres przez firmę UPS (zamówienia krajowe i międzynarodowe). O opłatach za wysyłkę Klienci są informowani w trakcie składania zamówienia. Szacowany czas dostawy to 3 dni robocze licząc od dnia następującego po dniu nadania przesyłki. Całkowity i maksymalny czas realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 14 dni roboczych i w żadnym wypadku nie może przekraczać 30 dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Sklep internetowy OrthoCush.com informuje o maksymalnym terminie realizacji zamówienia na stronie danego produktu. W przypadku dokonania przez Klienta płatności online (za pośrednictwem systemu PayPal), dostawa zamówienia może zostać zawieszona do momentu zaksięgowania płatności na rachunku sklepu OrthoCush.com. W przypadku płatności kartą kredytową, zamówienie jest realizowane po jego autoryzacji.

Sprzedaż, ceny i metody płatności

1. Cena każdego Towaru jest podana na stronie internetowej sklepu Orthocush.com. Cena jest wiążąca od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Wyżej wspomniana cena nie podlega żadnym zmianom po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Ceny towarów w sklepie www.orthocush.com są podawane w wysokości brutto. Domyślną walutą jest złoty polski, jednak istnieje możliwość zmiany waluty na GBP lub EUR, za pomocą ustawień na stronie internetowej www.OrthoCush.com. Ceny mogą się różnić w zależności od państwa, na terytorium którego towar jest nabywany.

3. Klient wybiera metodę płatności. W opcji przedpłaty VMS Rehab Polska Sp. z o.o. oferuje możliwość płatności za pośrednictwem usługi PayPal. W przypadku wybrania przez Klienta opcji przedpłaty, jeśli płatność nie zostanie zaksięgowana przez VMS Rehab Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub którykolwiek z podmiotów pośredniczących w ciągu 2 dni po dokonaniu zamówienia, zamówienie zostaje anulowane. W powyższym przypadku Klient może ponownie złożyć zamówienie i wybrać inną metodę płatności. Dostawa zamówienia opłaconego za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego jest realizowana po otrzymaniu płatności przez VMS Rehab Polska Sp. z o.o.

4. Sklep internetowy Orthocush.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie www.OrthoCush.com, wprowadzania do swojej oferty nowych Towarów, rozpoczynania i kończenia akcji promocyjnych na stronie www.orthocush.com lub zmodyfikowania wspomnianych akcji promocyjnych zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego i innymi przepisami prawa. Wszystkie wyżej wymienione zmiany odbywają się bez uszczerbku dla praw Klientów, którzy zawarli Umowę Sprzedaży z Orthocush.com przed ich wprowadzeniem.

Gwarancja, zwroty i wymiany

1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy Orthocush.com są nowe. Zdjęcia produktów mają charakter orientacyjny.

2. VMS Rehab Polska Sp. z o.o., jako sprzedający, jest zobowiązana do dostarczania Klientowi Towarów w stanie wolnym od wad i w tym zakresie odpowiada przed Klientem zgodnie z artykułem 221 kodeksu cywilnego z tytułu jakichkolwiek niezgodności zakupionego towaru jak przewiduje kodeks cywilny (uwzględniając zmiany wprowadzone w ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.).

3. OGRANICZONA GWARANCJA: Wszystkie produkty OrthoCush ™ posiadają roczną ograniczoną gwarancję obejmującą wady fabryczne i materiałowe. b. WAŻNE: Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, a także wypadków, nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych lub zaniedbań po stronie użytkownika.

4. VMS Rehab Sytems Inc oraz jej spółka zależna VMS Rehab Polska Sp. z o.o., a także ich przedstawiciele i agenci, nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich lub wynikowych, a także obrażeń ciała, związanych z użytkowaniem Towarów.

Newsletter

1. Newsletter to bezpłatna usługa świadczona w celu informowania Klientów o ofertach specjalnych, konkursach, wydarzeniach i nowościach poprzez przesyłanie wyselekcjonowanych treści pocztą elektroniczną.

2. Podając swój adres e-mail i zaznaczając pole wyboru w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera i w ten sposób zgadza się na:
a. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Orthocush.com w celach komercyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
b. otrzymywanie informacji handlowych od VMS na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji, zgodnie z art. 10 drugiej ustawy z 18 lipca 2002 r. w sprawie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. VMS Rehab Polska Sp. z o.o., jako administrator wszystkich wprowadzonych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie klikając na link podany na dole każdej otrzymanej wiadomości. W ten sposób adres e-mail klienta zostanie usunięty z bazy danych VMS Rehab Polska Sp. z o.o.

Inne postanowienia

1. Administratorem i jedynym właścicielem sklepu internetowego Orthocush.com jest VMS Rehab Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, 13 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000706546, o numerze NIP 5213804699 i kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

2. Dane osobowe podawane przez klientów podczas procesu rejestracji na stronie orthocush.com są przetwarzane przez VMS Rehab Polska Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz, w zależności od decyzji klienta podjętej w trakcie składania zamówienia lub w ustawieniach konta osobistego w Orthocush.com na podstronie "Moje konto OrthoCush”, mogą być również przetwarzane w celach komercyjnych. Klient jest uprawniony do uzupełniania, aktualizowania i poprawiania swoich danych osobowych, a także do tymczasowego lub trwałego zatrzymania ich przetwarzania lub usunięcia wspomnianych danych w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne, niezgodne z prawdą, fałszywe lub zostały zebrane niezgodnie z prawem lub jeśli nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego pierwotne zostały zebrane. Klient ma prawo do odmowy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach komercyjnych.

3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na korzystanie z funkcji sklepu OrthoCush.com zgodnie z niniejszym Regulaminem w stanie obowiązującymi od dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie wyłącza możliwość zakupu towarów oferowanych w sklepie internetowym Orthocush.com.

4. Do wszystkich Umów Sprzedaży zawartych w sklepie internetowym Orthocush.com zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego lub inne przepisy prawa związane z usługami i funkcjonowaniem sklepu internetowego Orthocush.com.

6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny z właściwością miejscową.

7. Orthocush.com zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Postanowienia wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Orthocush.com. Wszelkie zmiany Regulaminu nie mogą naruszać interesów Klientów orthocush.com.

8. Orthocush.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen i ilości towarów oferowanych w sklepie orthocush.com w ciągu dnia, jak również do wycofywania lub wprowadzania produktów do oferty Orthocush.com, a także do ogłaszania, wycofywania lub modyfikowania akcji promocyjnych na stronie Orthocush.com.

9. Sklep internetowy Orthocush.com podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni funkcjonującej strony internetowej Orthocush.com zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zobowiązuje się niezwłocznie usuwać wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów. VMS Rehab Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu internetowego orthocush.com spowodowane przez wadliwe działanie połączenia internetowego.

10. Wszelkie nieprawidłowości i/lub zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu sklepu internetowego Orthocush.com powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Orthocush.com.

11. Orthocush.com informuje, że wszystkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne na stronie sklepu internetowego Orthocush.com są chronione postanowieniami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (opublikowanej w: Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz. 83). Te same przepisy mają zastosowanie do wszelkich grafik, logotypów, buttonów, obrazów i kompilacji obrazów, które należą do Administratora lub jego kontrahentów. Zabrania się nielegalnego kopiowania, powielania lub rozpowszechniania jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie Orthocush.com.

NOWOŚĆ
DARMOWA DOSTAWA
DARMOWA DOSTAWA